Νηπιαγωγείο

Η προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση. Δεδομένου ότι το σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του εγκεφάλου συντελείται τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του ανθρώπου, οι εμπειρίες των χρόνων αυτών καθώς και η αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, θέτουν τις βάσεις για τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών. Η ποιότητα των εμπειριών τους επηρεάζει τόσο τη συναισθηματική όσο και τη γνωστική τους ανάπτυξη: η προσοχή, η φροντίδα, η εμπιστοσύνη και η αγάπη των ενηλίκων κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή και τα ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν την περιέργεια τους, να εξερευνήσουν, να τολμήσουν, να δοκιμάσουν και να μάθουν από τα λάθη τους. Έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα και τις ανάγκες τους, ένας από τους βασικότερους στόχους μας είναι η προσωπική ενδυνάμωση και η διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα. Συνεπώς η συνεργασία με την οικογένεια και η σύνδεση με την κοινότητα είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των παραπάνω. Στόχος μας είναι η δημιουργία δράσεων που πηγάζουν από τα ίδια τα παιδιά και έχουν σαφείς μαθησιακούς στόχους. Για αυτό η συστηματική παρατήρηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων και της μαθησιακής πορείας των παιδιών.

Οργανωμένες δραστηριότητες

Πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν επιλεχθεί από τον εκπαιδευτικό ή και σε συνεργασία με τα παιδιά για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένους στόχους από τις μαθησιακές περιοχές ή να προωθήσουν την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει οι δραστηριότητες να αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά και να εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή τους. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ευέλικτα και προσαρμόζει τους στόχους, τη μεθοδολογία και τις απαιτήσεις του στις διαφορετικές και εξελισσόμενες ανάγκες των παιδιών.

Ελεύθερες δραστηριότητες

Στο πρόγραμμα καθημερινής απασχόλησης των νηπίων περιλαμβάνονται και οι ελεύθερες δραστηριότητες. Εκεί τα παιδιά δημιουργούν ελεύθερα χρησιμοποιώντας όλη τους τη φαντασία. Θέτουν στόχους και τους υλοποιούν προγραμματίζοντας πως θα δράσουν. Λειτουργούν υπεύθυνα και αυτόνομα. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και υποστηρίζουν τις επιλογές τους, αναπτύσσοντας έτσι την προσωπική τους ταυτότητα. Τέλος, από τη μεριά των εκπαιδευτικών, παρατηρώντας τα παιδιά, αναγνωρίζουν ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, διαπιστώνουν γνώσεις και δεξιότητες και στάσεις που πιθανόν να έχουν υιοθετήσει. Όλα αυτά αργότερα τα αξιοποιούν στο σχεδιασμό άλλων μαθησιακών εμπειριών.

Project
(Σχέδιο εργασίας)

Ο όρος project (σχέδιο εργασίας) αναφέρεται στην επεξεργασία θεμάτων που αναπτύσσονται από τα ίδια τα παιδιά, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η εξέλιξη του project καθορίζεται από τα παιδιά και προκύπτει από συζητήσεις που πραγματοποιούνται με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού. Η συμβολή των παιδιών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων είναι ενεργή και ο εκπαιδευτικός εστιάζει στον εντοπισμό και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος τους που δείχνουν. Σε ένα project, η μάθηση στηρίζεται στον πειραματισμό και την ανακάλυψη και δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση και τη συνεργασία.Το project είναι μια διαδικασία όπου η τάξη προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα η ερωτήσεις που προκύπτουν σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα παιδιά με την απαραίτητη ενίσχυση του εκπαιδευτικού, σχεδιάζουν , παρατηρούν, συλλέγουν, επεξεργάζονται, ερμηνεύουν δεδομένα, διεξάγουν και παρουσιάζουν συμπεράσματα, Βασικός στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν αυτονομία και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Με αφορμή την οργανωμένη δραστηριότητα για τους σεισμούς τα παιδιά κατόπιν έρευνας κατέληξαν να εξερευνούν τα ηφαίστεια και τα διάφορα φαινόμενα.

Κίνηση -φυσική αγωγή

Παρατηρώντας τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα, να τρέχουν να πηδούν, να στρίβουν, να σκαρφαλώνουν κτλ. δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα φυσικής αγωγής. Τα παιδιά με το βάρος τους και με την κατάλληλη ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού αναπτύσουν την αμφιπλευρικότητα , την αδρή και λεπτή κινητικότητα . Μέσα από τα ολυμπιακά αλλά και παραδοσιακά αθλήματα τα παιδιά γνωρίζουν και αναπτύσσουν το σώμα τους, το μυαλό τους, την ικανότητά τους για έκφραση και επικοινωνία καθώς επίσης και την αυτοπεποίθησή τους. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με τρόπο που αναπτύσσουν τον έλεγχο και τον συντονισμό των κινήσεων τους.

Μουσική

Η μουσική δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν, να εκφραστούν, να εξερευνήσουν, να παράγουν ήχους, να κινηθούν ρυθμικά, να χορέψουν και να παίξουν με μουσικά όργανα. Μέσα από μουσικά μοτίβα τα νήπια εισάγονται σε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Πειραματίζονται και παράγουν ήχους, είτε με το σώμα τους, είτε με διάφορα υλικά π.χ νερό, ξύλο, πέτρα, κρουστά και ιδιόφωνα μουσικά όργανα . Αναπτύσσουν το λόγο τους με κατάλληλα παιγνιώδη τρόπο. Παιχνίδια με ρυθμικά σχήματα μας βοηθούν στην ανακάλυψη της μουσικής και των κρουστών μουσικών οργάνων. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της μουσικής ρυθμός ,μελωδία ,διάρκεια , δυναμική ταχύτητα, μέσα από παιδικά τραγούδια και μουσικοκινητικά παιχνίδια. Γνωριμία με μουσικά ύφη ,ακούσματα και μουσικά όργανα από διάφορα μέρη της γής.

Αγγλικά

Η επαφή με τη ξένη γλώσσα δίνει τη δυνατότητα στα νήπια να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα της γλώσσας ανά τον κόσμο. Εξοικειώνονται με τη γλώσσα μέσω του Θεατρικού παιχνιδιού και της μουσικής με ιδιαίτερη έμφαση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα( γλώσσα- μαθηματικά- Φυσικές Επιστήμες).

Scroll to Top